Ciclul III – Doctorat

Ciclul III – de trei ani – doctoral – specialitatea 521.01 TEORIE ECONOMICĂ ŞI POLITICI ECONOMICE vizează formarea de vârf a unei elite ştiinţifice de economişti în cadrul şcolii doctorale şi se adresează celor mai buni absolvenţi ai ciclului masteral.

Doctoratul presupune 2 componente de organizare – didactică și științifică. În cadrul primei faze doctoranzilor le sunt dezvoltate aptitudini prin intermediul unor module disciplinare obligatorii (metodologie și metode de cercetare, gestiunea cercetărilor, reguli de elaborare și publicare a lucrărilor științifice, etica științifică) și opționale (aptitudini de comunicare, lucrul în rețea și în echipă, gestiunea financiară a cercetării, gestiunea timpului, gestiunea carierei). În faza științifică condiția de bază este publicarea lucrărilor științifice și susținerea tezei de doctor în economie.

Absolvenții pot ocupa posturi de:
 • consultant în probleme economice;
 • top-manager în diverse ramuri ale economiei și administrației publice;
 • cercetător ştiinţific;
 • cadru didactic în învățământul preuniversitar și în învățământul superior.

Departamentul “Teorie și Politici Economice” oferă posibilitatea înmatriculării pentru studii la doctorat la specialitatea:  521.01 TEORIE ECONOMICĂ ŞI POLITICI ECONOMICE.

Competențele cheie pe care le va obține doctorandul finisînd studiile la doctorat sînt:

Competențe de cunoaștere și aplicare a cunoștințelor

 • Să posede o concepere sistemică asupra conținutului proceselor economico-politice și evoluției gândirii economice.
 • Să formalizeze procesele economice și modelele de dezvoltare în vederea elaborării de alternative decizionale.
 • Să posede capacitatea de predicție a evoluției proceselor și fenomenelor economice.
 • Să propună instrumente de ajustare a economiei în condiții de incertitudine și modificări în mediul economic și geopolitic.
 • Să elaboreze și să redacteze documente și rapoarte ce țin de dezvoltarea națională, regională și mondială.

Competențe profesionale

 • Să perceapă lumea înconjurătoare în calitate de sistem social, în care subsistemul economic interacționează cu alte subsisteme: politic, juridic,cultural.
 • Să înțeleagă legitșțile formării, funcționșrii și evoluției diferitor tipuri de sistem economic.
 • Să înțeleagă și să explice particularitățile și contradicțiile transformărilor inter-sistemice.
 • Să poată găsi soluții la disfuncționalitățile intra- și intersistemice cu care se confruntă practica economică autohtonă și mondială.
 • Să “regândească” tezaurul de idei economice pornind de la interesele, specificul și obiectivele dezvoltării naționale.

Competența de cercetare

 • Să genereze cunoștințe noi (noi categorii, concepții, teorii).
 • Să perfecționeze metodele existente de cercetare sau să propună metode noi.
 • Să elaboreze publicații științifice originale.
 • Să implementeze rezultatele cercetării.

Competența de proiectare

 • Să cunoască metodologia lansării, organizării și implementării proiectelor de cercetare-dezvoltare.
 • Să elaboreze compartimente în Strategii și Programe de dezvoltare națională sau sectorială.
 • Să participe la proiecte internaționale de cercetare-dezvoltare.

Competențe de gestionare a informației

 • Să opereze cu baze de date masive și să creeze noi baze de date.
 • Să se integreze în rețele informaționale naționale și internaționale.

Competențe de comunicare

 • Să comunice într-un mediu academic.
 • Să demonstreze responsabilități de organizare administrativă și de management al echipei.
 • Să posede abilități de comunicare profesională în cel puțin două limbi străine.

Competențe de conducere a oamenilor

 • Să demonstreze leadership și inovație în contexte de muncă.
 • Să adopte strategii concurențiale eficiente.
 • Să orienteze colectivul spre atingerea standardelor de calitate.
 • Să posede metode de integrare și perfecționare a personalului.

Competențe de autoperfecționare

 • Să posede capacitatea de a acționa independent, adaptiv și creativ în abordarea și soluționarea problemelor.
 • Competențe de descătușare a potențialului creativ al personalității.
 • Să corespundă exigențelor înaintate de către instituțiile și organizațiile naționale și internaționale.

Competențe etice

 • Să evite practici inadecvate de comportament și frauda intelectuală.
Coordonatorii de doctorat

Membrii departamentului „TEORIE ŞI POLITICI ECONOMICE” care sunt abilitaţi cu dreptul de conducător ştiinţific la teza de doctorat la specialitatea ştiinţifică 521.01 TEORIE ECONOMICĂ ŞI POLITICI ECONOMICE :

 • Feuraş Eugenia – doctor habilitat, profesor universitar
 • Tomşa Aurelia – doctor în economie, conferenţiar universitar
 • Filip Nelea – doctor în economie, conferenţiar universitar
 • Cimpoies Liliana – doctor în economie, conferenţiar universitar