STRATEGIA DE DEZVOLTARE

Educaţia reprezintă o prioritate naţională în Republica Moldova şi constituie factorul de bază în crearea şi transmiterea de noi cunoștințe și valori culturale general-umane, în dezvoltarea capitalului uman, în formarea conştiinţei şi identităţii naţionale, în promovarea aspiraţiilor de integrare europeană. De asemenea, educaţia are un rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Calitatea educaţiei determină, în mare măsură, calitatea vieţii şi creează oportunităţi pentru realizarea în volum deplin a capacităților fiecărui cetăţean. Or, sistemul educaţional are menirea să asigure valorificarea potenţialului fiecărei persoane şi să formeze o forţă de muncă competitivă.

În acest context, Strategia de dezvoltare a departamentului „Teorie și Politici Economice” cuprinde obiective specifice pe termen lung cu referire la:

 • asigurarea paradigmei actuale a învăţământului superior (educaţie-cercetare-inovare);
 • rezultatele învăţării;
 • calitatea studiilor, a resurselor umane şi, implicit, a calificărilor;
 • modernizarea curriculumului, infrastructurii etc.

Astfel, Planul Strategic de dezvoltare a departamentului ”Teorie și Politici Economice” este orientat spre îmbunătățirea continuă a calității proceselor de învățare și cercetare în cadrul Programului de studiu “Economie Generală”, menținerea unor raporturi optime între studenţi, între studenţi şi personalul academic. În acest scop, pentru perioada 2018-2022 departamentul își propune realizarea următoarelor obiective strategice:

 1. Creşterea calității studiilor prin perfecționarea continuă a Programului de studii ”Economie Generală”.
 2. Dezvoltarea aspectului internaționalizării la Programul de studiu „Economie Generală” prin sprijinirea, la nivel instituţional, a mobilităţilor studenţeşti şi a cadrelor didactice.
 3. Creşterea eficienţei și îmbunătățirea rezultatelor învățării, inclusiv prin modernizarea procesului educațional și creșterea gradului de calificare a personalului didactic.
 4. Excelență în activitatea de cercetare științifică.
 5. Implicarea mai activă a personalului academic în elaborarea Proiectelor pentru studii doctorale la specialitatea științifică ”Teorie economică și Politici economice”.
 6. Dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu mediul economic și social la nivel național.
 7. Dezvoltarea parteneriatelor cu departamente de specialitate din cadrul universităților din țară și din străinătate.
 8. Asigurarea unui climat de muncă bazat pe implicare, responsabilitate și respect reciproc.